TK-104

본문 바로가기


  • ���������������
  • 상품명
  • TK-104

  ○ 제품설명

  ■ TK-104  무선차임벨

  * 배선이 필요없이 설치가 간편함 
  * 송신기 및 수신기 동작거리 약 15m~20m 

  * No wireing & simple establish
  * Distance Approx : 15m~20m
  * Power supply
       transmitter : DC 3V(AAM 1.5V x 2)
       receiver : DC 12V(R 23 x 1)
  * Weight & size 
       transmitter : 69(W) x 39(H) x 20(D)㎜ 30g 
       receiver : 113(W) x 70(H) x 31(D)㎜ 85g

   

   

   


   • 상호 : 태광전자정밀, 주소 : 부산광역시 남구 지게골로 139-47(문현동)
    문의전화 : 051-644-2289, 643-2299, FAX : 051-647-3553
    copyrightⓒ2019 태광전자정밀 all rights reserved. ADMIN
   TOP▲